Halkla İlişkiler Literatüründe Sağlık İletişimi Araştırmaları: 1992-2018 Yılları Arasında Yayımlanmış Makalelere Yönelik Bir İnceleme

Dr.Öğr.Üyesi Banu Kumbasar

Özet 

1990’ların ortalarında hayatımıza girişiyle birlikte internet halkla ilişkiler uygulamalarını önemli ölçüde etkiledi. Bu yeni ortam, paydaşların gücünü artırma, kuruluşların bilgi toplama, kamuoyunu izleme ve kilit konularla ilgili hedef kitleyle doğrudan diyalog kurma yeteneğini artırma eğilimindedir. Araştırmacılar 1990’lı yıllarda internetin halkla ilişkiler uygulamaları üzerindeki etkisini tahmin ettiler ve yakın gelecekte halkla ilişkiler uygulayıcılarının hedef kitleleriyle çevrimiçi iletişim kurmak için daha fazla zaman harcayacaklarını öngördüler. Halkla ilişkiler literatüründe internetle ilgili sağlık iletişimi çalışmalarının sayısı giderek artmasına rağmen, bu çalışmaların sistematik bir literatür taraması henüz yapılmamıştır. Bu nedenle araştırmaların literatürdeki gelişimi belirsizliğini korumaktadır. Bu araştırmada; halkla ilişkiler araştırmacılarının sağlık iletişimi uygulamalarında yer alan yeni teknolojiler hakkındaki bilgilerini geliştirmek, gelecekteki araştırmaları yönlendirmeye yardımcı olmak ve dijital halkla ilişkiler araştırmalarındaki eğilimleri belirlemek amaçlanmıştır. Bu araştırmanın örneklemini 1992-2018 yılları arasında yayımlanmış halkla ilişkiler literatüründeki sağlık iletişimiyle ilgili makaleler oluşturmaktadır. www - dünya çapında ağlara erişimin ilk kez 1992’de sağlanmış olması nedeniyle başlangıç yılı 1992 seçilmiştir. Bu araştırma kapsamında halkla ilişkiler alanının önde gelen dergilerindeki tam metin makaleler değerlendirilecektir. Her makale dört kategoride incelenecektir: a)genel bilgiler – dergi adı, yılı, yazarlar, kurum adı, b)içerik – genel araştırma konusu, araştırma içeriği, c)araştırma biçim ve yöntemi, d)gelecek araştırma önerileri. Elde edilen bulgular SPSS programıyla analiz edilecek ve grafikler halinde sunulacaktır.